Privacy Policy

Privacy Policy

 

Fysiotherapiepraktijk Ermelo hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapiepraktijk Ermelo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • -  Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • -  Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal

  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • -  Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking

  van jouw persoonsgegevens;

 • -  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

  van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • -  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • -  Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen

  en deze respecteren.

  Als Fysiotherapiepraktijk Ermelo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Privacy Policy Fysiotherapiepraktijk Ermelo

2018-2019

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapiepraktijk Ermelo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • -  Administratieve doeleinde;

 • -  Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • -  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapiepraktijk Ermelo de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • -  Voornaam;

 • -  Tussenvoegsel;

 • -  Achternaam;

 • -  Adres, postcode, woonplaats

 • -  (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • -  (Zakelijk) E-mailadres;

 • -  Geslacht;

 • -  BSN-nummer.

Jouw persoonsgegevens worden door Fysiotherapiepraktijk Ermelo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Privacy Policy Fysiotherapiepraktijk Ermelo

2018-2019

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapiepraktijk Ermelo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • -  Voornaam;

 • -  Tussenvoegsel;

 • -  Achternaam;

 • -  Telefoonnummer;

 • -  E-mailadres;

 • -  Geboortedatum;

 • -  Salarisgegevens;

 • -  Kopie ID;

 • -  BSN-nummer;

 • -  Bankgegevens.

Jou persoonsgegevens worden door Fysiotherapiepraktijk Ermelo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Privacy Policy Fysiotherapiepraktijk Ermelo

2018-2019

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • -  Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • -  Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • -  Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Fysiotherapiepraktijk Ermelo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jouw te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • -  Alle personen die namens Fysiotherapiepraktijk Ermelo van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • -  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • -  We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding

  toe is;

 • -  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

  technische incidenten;

 • -  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • -  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

  persoonsgegevens.

Privacy Policy Fysiotherapiepraktijk Ermelo

2018-2019

Rechten omtrent jouw gegevens

He hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysiotherapiepraktijk Ermelo Kerkdennen 34
3851 BB Ermelo www.fysiopraktijkermelo.nl

Privacy Policy Fysiotherapiepraktijk Ermelo

2018-2019

Afspraak maken

Actueel

Nieuwe ‘Dassen TrailRun’ in het voorjaar in Ermelo!

Zaterdag 4 maart 2023, tijdens de voorjaarvakantie, zal het startsein worden gegeven van de 1e 'Dassen TrailRun'. Het is een TrailRun in Ermelo voor zowel jong als oud. De jongsten kunnen 4 maart meedoen aan de 1km Kids-TrailRun. Het parkoers kent een ronde en als TrailRunner kan je inschrijven voor de 3km, (6-9km), (12-15km) en voor de 'Trail-bikkels' is er een 'DAS MASTER TRAIL' van 30km (10 rondjes). Tijdens de doorkomsten van dit onderdeel moeten TrailRunners het startnummer bij doorkomst in het Traildorp laten afstempelen.   (lees verder)

Workshop ‘Hoe voeding en beweging invloed heeft op je herstel na COVID-19‘

Worstel jij of iemand die je kent met de gevolgen van een Covid-19 besmetting? Kom dan naar de workshop op dinsdag 29 maart.

De Covid-19 besmetting haalt nu haast het nieuws niet meer, maar dagelijks worstelen nog heel veel mensen met de gevolgen van hun besmetting. Ze zijn moe, futloos, hebben moeite zich te concentreren, verliezen gewicht, hebben weinig eetlust en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Soms zijn het ook vage klachten waar je last van hebt en wil je daar niet echt bij stilstaan.

(lees verder)

MS Zorg Nederland

MS zorg Nederland staat voor regionale netwerken van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In deze regio is het netwerk Harderwijk – Lelystad actief in de behandeling en begeleiding dichtbij huis. Binnen dit netwerk werken neurologen, revalidatieartsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten, logopedisten, psychologen en fysiotherapeuten nauw samen.

Pluspraktijk

Flexibele openingstijden

Persoonlijke aandacht

Wetenschappelijk

Hoogopgeleide therapeuten

© Fysioletic 2016-2023 • Privacy verklaring